Your online partner since 2003

Terms & Conditions

Available in Dutch only

Algemene Voorwaarden 

Inhoudsopgave:
1.    Afspraken
2.    Toepasselijkheid
3.    Identiteit van de ondernemer
4.    Gebruik van de Website
5.    Intellectueel eigendom 
6.    Aanbiedingen en prijzen 
7.    Garantie
8.    Weigering van een bestelling
9.    Uitleveringen en herroeping
10.    Verzendkosten 
11.    Retouren 
12.    Aansprakelijkheid
13.    Privacy 
14.    Veiligheid
15.    Tevredenheid
16.    Recht van wijziging

1. Weckonline International BV houdt zich graag aan de gemaakte afspraken. Weckonline International is ook graag duidelijk, want bij bestellen en betalen gelden nu eenmaal regels en afspraken. Heldere en duidelijke afspraken, uiteengezet in deze algemene leveringsvoorwaarden.2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.


Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Weckonline International afsluit. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

3. Identiteit van de ondernemer

WECKONLINE INTERNATIONAL BV
Industrieweg 9-A - 7641 AT - WIERDEN - Overijssel - Nederland Tel: +31 (0)546432013 - KVK NR.: 63018691 - BTW NR.: NL855057245B01

4. Gebruik van onze website

Deze voorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website en ze vervangen alle andere voorwaarden.   Deze voorwaarden zijn zowel voor u als voor ons belangrijk, omdat ze een juridisch bindende overeenkomst scheppen tussen ons, en omdat ze uw rechten als gewaardeerde klant en onze rechten als bedrijf beschermen. Door het plaatsen van uw bestelling gaat u ermee akkoord dat u deze voorwaarden zonder voorbehoud accepteert en u ze heeft gelezen.
U gaat ermee akkoord dat:

  1. U de website alleen mag gebruiken om rechtmatige inlichtingen in te winnen of bestellingen te plaatsen.
  2. U geen speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen zult plaatsen. Als we redelijkerwijs van mening zijn dat een dergelijke bestelling is geplaatst, zijn we gerechtigd om de bestelling te annuleren en de betreffende overheidsinstanties hierover te informeren.
  3. U zich ook verplicht om ons een correct en accuraat e-mailadres, postadres en/of andere contactgegevens te verschaffen en te erkennen dat we deze gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen in geval dat dit noodzakelijk mocht zijn. Als u ons niet alle informatie geeft die we nodig hebben, we wellicht niet in staat zijn om uw bestelling af te handelen.

Door een bestelling via de website te plaatsen, garandeert u dat u ten minste achttien jaar oud bent en wettelijk bekwaam om een bindend contract af te sluiten.

5. Intellectueel eigendom

U erkent en stemt ermee in dat elk auteursrecht, alle (handels)merken en alle andere intellectuele eigendomsrechten ter zake elk materiaal of de inhoud (als onderdeel) van de website te allen tijde bij ons of onze licentiegevers berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken als u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gekregen van ons of onze licentiegevers.

6. Aanbiedingen en prijzen.


Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Weckonline International is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van kennelijke druk-, zet- of programmeerfouten in haar, mailings of op onze website www.Weckonline.com

7. Garantie.


Bestelt u een artikel bij Weckonline International, waarvan u in redelijkheid (en bij normaal gebruik) een lange levensduur mag verwachten, dan geeft Weckonline International een jaar garantie, gerekend vanaf de datum op uw leveringsbon, tenzij anders overeengekomen.

8. Weigering van een bestelling

We behouden ons het recht voor om te allen tijde welk Product dan ook van deze website te verwijderen en/of materialen of inhoud van deze website te verwijderen of bewerken. Hoewel we alles in het werk stellen om altijd alle bestellingen te verwerken, kunnen er uitzonderlijke omstandigheden zijn waardoor we de verwerking van een bestelling moeten weigeren nadat we u een bestelbevestiging hebben gestuurd. We behouden ons te allen tijde het recht voor om dit zonder opgave van reden naar eigen inzicht toe te passen.  
We zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij vanwege het feit dat we een product van deze website hebben verwijderd, ongeacht of het is verkocht of niet, noch voor het verwijderen of bewerken van materialen of inhoud van deze website.


9. Uitleveringen.


Voor geplaatste orders geldt een herroepingstermijn van 7 (zeven) werkdagen.
Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van artikelen, dan zorgt Weckonline International ervoor, dat uw bestelling bij u wordt thuisbezorgd (onder vermelding van uw factuurnummer) op het door u opgegeven afleveradres.
Weckonline International doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden te realiseren. De door Weckonline International aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Indien aflevering binnen dertig (30) dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. De klant is hierbij gerechtigd de order kosteloos te annuleren. Voor het overige is Weckonline International niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen. Indien u verhuisd bent en dit niet aan Weckonline International kenbaar heeft gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatste aan Weckonline International kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. Weckonline International is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden.10. Verzendkosten en bijzondere (breng-)services.


U betaalt per bestelling eenmaal een bijdrage in de verzendkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen. De hoogte van de standaard verzendkosten en de verzendkosten voor extra services staan aangegeven op de website onder de button "kassa". Indien u gebruikt maakt van een bijzondere service, dan zal Weckonline International daarvoor een apart tarief in rekening brengen.11. Retouren.


U mag een afgeleverd artikel binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst zonder reden aan Weckonline International terugzenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel: u heeft recht op teruggave door Weckonline International van het bedrag dat u reeds aan Weckonline International heeft betaald met betrekking tot het teruggestuurde artikel, minus aftrek van verzendkosten. Wanneer u geleverde artikelen na afloop van de zichttermijn niet aan Weckonline International heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief. U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:
Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;
Het artikel is niet meer compleet;
Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Weckonline International niet als een beschadigde verpakking beschouwd);
Het artikel kan snel bederven of verouderen.12. Aansprakelijkheid.


Weckonline International is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan Weckonline International is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Weckonline International komt. Weckonline International is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de website. Weckonline International is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door u van enig door Weckonline International geleverd artikel, tenzij Weckonline International aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling (productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek). Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet vergoed. U vrijwaart Weckonline International tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens Weckonline International van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Weckonline International hebt besteld, tenzij u aantoont dat Weckonline International voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.
Indien Weckonline International toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is Weckonline International aansprakelijk jegens u voor vergoeding van de door u geleden schade. Weckonline International is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
1. Schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
2. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbend op de directe schade als hier bedoeld;
3. Redelijke en aantoonbare kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van directe schade als hier bedoeld. De directe schade als hierboven bedoeld komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen of, indien het levering van diensten betreft, tot maximaal de waarde van deze dienstverlening. Enige andere schade dan onder 1, 2 en 3 beschreven, wordt door Weckonline International niet vergoed. Dit betekent dat o.a. in geen geval wordt vergoed: gevolgschade, zoals o.a. gederfde winst of verminderde opbrengst, immateriële schade en zuivere vermogensschade anders dan genoemd onder 2 en 3. Weckonline International is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Weckonline International gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Weckonline International, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Weckonline International, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Weckonline International. U dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Weckonline International.
Weckonline International is niet aansprakelijk voor enige schade, die u later dan veertien kalenderdagen na de ontdekking van die schade schriftelijk aan Weckonline International kenbaar heeft gemaakt. Alleen schade die wordt geleden binnen zes maanden na de aflevering van het artikel komt voor vergoeding in aanmerking.
Het is u niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat u aan Weckonline International verschuldigd bent uit hoofde van enige overeenkomst tussen Weckonline International en u. Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van Weckonline International, en/of die door Weckonline International bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen u en Weckonline International worden gebruikt en die door u tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op bovenstaande bepalingen onder de alinea "Aansprakelijkheid" beroepen.13. Privacy.


Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Weckonline International klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is Weckonline International. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Weckonline International, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Weckonline International.


14. Beveiligde verbinding

Voor Weckonline International is veiligheid erg belangrijk en wij behandelen uw gegevens dan ook strikt vertrouwelijk.
Wij hebben Comodo gevraagd om certificatie. Comodo staat in voor verbindingen die d.m.v. 2048-bit met 256 bit encryptie beveiligd zijn. Een VE-SSL certificaat van Comodo wordt alleen toegekend aan ondernemingen die zich bewezen hebben, en die bij overheidsinstanties in het land van herkomst onbesproken zijn.

15. Niet tevreden?
Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij proberen altijd om, in overleg met u, uw klacht snel en naar tevredenheid op te lossen.


16. Recht om voorwaarden te wijzigen.

We hebben het recht om deze voorwaarden te wijzigen U bent gebonden aan het beleid en de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij een verandering van dit beleid, deze voorwaarden vereist is bij wet of door een overheidsinstantie, in welk geval de verandering ook van toepassing is op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.
Weckonline International BV, juli 2013